IslamHouse.com Books Quran
1 - Al-Faatiha Untit969
1 - Al-Faatiha
(1) 1. Fulte Racmattaay,Guné Racmatta- le Yallih Migaaqal Qimbisa.

(2) 2. Faylaa kee Saare ginô Rabbi le.

(3) 3. Ummaan ginoh Fulte Racmatta leeh,yeemene marah Gunê Racmatta-le Rabbi kinni.

(4) 4. Usuk (Yalla kinnuk) cisab kee galtoh Ayró (Qhiyaamah Ayró kinnuk) yamlike Rabbi kinni.

(5) 5. Diggah nanu Ni Rabbow koo inkittosnaah Qibaada dibuk koo caglisna, nanu ni-caagiidah inkih cato koo esserra.

(6) 6. Ni-Rabbow ku-gitay massa-lel,tirri nee hayisaay neh kaa escessiy.

(7) 7. Ambiyaa kee Yallih farmoytit luk temeetem Nummayse maraa kee Yallih gital kay Qangara fayya ittamkeh yingicilleeh Rabe maray diini Niqmatat gunteh gita kinni,yahuuduy ku Naqbi elle yanih diinit cule тага nee maabin Nasaaray islaam diinik makkotteh diinit cule тага nee maabin Ni- Rabbow iyye marih gita.