Ad-Dukhaan
Makkan
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
(1) Há mím.
(2) Při Písmu zřetelném!
(3) Věru seslali jsme je, abychom byli varovateli, v noci požehnané,
(4) v níž jsou rozdělována všechna zjevení moudrá
(5) podle rozkazu od Nás vycházejícího. A My věru jsme těmi, kdo posly vysílají
(6) jako milosrdenství od Pána tvého, a On slyšící je a vševědoucí,
(7) Pán nebes i země a všeho, co mezi nimi je - jste-li pevně věřící!
(8) Není božstva kromě Něho a On oživuje a usmrcuje a Pánem vaším je i vašich předků dávných.
(9) A přesto nevěřící v pochybnostech si hrají.
(10) Očekávej tedy den, kdy na nebesích se ukáže dým viditelný,
(11) který lidi zahalí; a to bude trest bolestný!
(12) Tehdy vzkřiknou: "Pane náš, odvrať od nás trest tento, my nyní jsme věřící!"
(13) K čemu je jim nyní připomenutí? Vždyť přišel k nim již posel zjevný,
(14) však zády se k němu obrátili a řekli: "Blázen je to, jinými poučený!"
(15) Jestliže jen trochu od vás trest tento odvrátíme, vy zcela jistě se do nevěrectví navrátíte,
(16) však v den, kdy udeříme velkým útokem, pomsty Naší okusíte!
(17) A již před nimi jsme lid Faraónův zkoušce vystavili a přišel k nim posel vznešený,
(18) jenž pravil: "Vydejte mi služebníky Boží! Já pro vás jsem posel spolehlivý!
(19) Nepovstávejte proti Bohu, neb já k vám se zplnomocněním zřetelným přicházím,
(20) a utíkám se k Pánu svému i Pánu vašemu před vaším ukamenováním.
(21) A jestliže mi nevěříte, tedy se ode mne držte stranou!"
(22) Pak volal k Pánu svému: "Tito lidé hříšníci jsou!"
(23) "Odejdi za noci se služebníky Mými, neb pronásledovat vás budou,
(24) a přejdi přes moře otevřené; a oni vojska jsou, jež utopením zahynou!"
(25) Kolik opustili zahrad a pramenů,
(26) osetých polí a vznešených příbytků
(27) a příjemností, v nichž vesele si žili!
(28) A stalo se tak a dědici toho jsme lid jiný učinili.
(29) Ani nebesa, ani země nad nimi nezaplakaly a nebyl dán odklad jim,
(30) však dítka Izraele jsme zachránili před trestem zahanbujícím
(31) Faraonóvým; a byl on mezi přestupníky zpupný.
(32) A vyvolili jsme je nad ostatní lidstvo vědomě
(33) a ukázali jsme jim znamení, v nichž zkouška zjevná byla pro ně.
(34) A věru tito zde hovoří:
(35) "Není jiné smrti než první a my nebudeme vzkříšeni;
(36) přiveďte tedy naše otce, jste-li pravdomluvní!"
(37) Jsou snad oni lepší než lid tubba´ů a než jejich předchůdci, jež za hříšnost jejich jsme zahubili?
(38) A nestvořili jsme nebesa a zemi, a co je mezi nimi, pro kratochvíli,
(39) nýbrž stvořili jsme to jako skutečnost vážnou, však většina z nich to neví.
(40) A věru den rozhodnutí bude časem schůzky pro všechny,
(41) a to bude den, kdy přítel nebude nic platný příteli a nikdo jim nebude nápomocný
(42) kromě těch, nad nimiž Bůh se slituje, vždyť On věru mocný je a slitovný.
(43) Vskutku bude strom Zaqqúm
(44) patřit k hříšníka pokrmům.
(45) Je jak roztavená smůla, jež ve vnitřnostech kypí,
(46) podoben vodě vroucí.
(47) "Vezměte ho a do hlubin pekelných jej dovlecte
(48) a potom na jeho hlavu za trest vodu vroucí lijte!"
(49) "Ochutnej, vždyť tys mocný, vznešený zajisté!
(50) Tohle je přece to, o čem vy pochybovali jste."
(51) A bohabojní budou věru na místě bezpečném přebývat
(52) mezi zahradami a prameny
(53) a oděni do atlasu a brokátu se jeden na druhého budou dívat.
(54) Tak stane se! A oženíme je s dívkami velkých černých očí,
(55) a budou si tam všechny druhy ovoce žádat, jsouce v bezpečí.
(56) A neokusí tam smrti - kromě smrti první - a ušetří je trest pekelný
(57) z milosti Pána tvého; a to štěstí je nesmírné.
(58) A ulehčili jsme ti to pomocí jazyka tvého - snad se upamatují!
(59) Pozoruj, vždyť také oni zpozorují!