114 - Chương Al-Nas
Nhân danh Allah, Đấng Độ Lượng, Đấng Khoan Dung
(1) Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Bề tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại che chở.”
(2) “Vị Vua của nhân loại.”
(3) “Thượng Đế của nhân loại.”
(4) “Tránh khỏi những điều xấu của kẻ thì thào quấy nhiễu.”
(5) “Kẻ thường thì thào vào lòng của nhân loại.”
(6) “Từ loài Jinn và loài người.”