منتدى إنما المؤمنون إخوة (2019 - 2010) The Believers Are Brothers
سم الله الرحمن الرحيم..
مرحباً بكم في منتدى: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) والمنتدى فكرة للتواصل الأخوي إن شاء الله تعالى.. فعندما تمرون من هنا ستعطرون منتدانا.. وبوجودكم معنا ستحلو اللحظات.. وبتسجيل حضوركم ستبتهج الصفحات.
مؤسس ومدير المنتدى/ أحمد لبن.
The name of Allah the Merciful..
Hello to the forum: (The believers are brothers) and the Forum idea to continue the permanent brotherly love between us, if God willing.. When you pass by here Stattron our forum.. and your presence with us Sthlo moments.. and to register your attendance Stptahj pages.
Founder and Director of Forum / Ahmad Laban.

منتدى إنما المؤمنون إخوة (2019 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. دعوي.. تربوي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. طبي.. رياضي.. أدبي.. علمي.. تاريخي)
 
الرئيسيةالرئيسية  الأحداثالأحداث  التسجيلالتسجيل  دخول  

মুহররমওআশুরারফযীলত (Bengali)شاطر
 

 Jonas

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn

عدد المساهمات : 26070
العمر : 67

Jonas Empty
مُساهمةموضوع: Jonas   Jonas Emptyالأربعاء 04 يناير 2017, 7:03 am

Jonas
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
[10:1]
Alif, Laam, Raa. Dit zijn de verzen van het Boek vol van Wijsheid.
[10:2]
Is het vreemd voor de mensen, dat Wij een man uit hun midden openbaarden: "Waarschuw het mensdom en geef blijde tijding aan degenen die geloven, dat zij een ware rang bij hun Heer zullen hebben"? De ongelovigen zeggen: "Voorzeker, deze is een openlijke tovenaar."
[10:3]
Voorwaar, God is uw Heer, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, en Hij zette Zich op de troon, alles regelend. Er is geen bemiddelaar, dan met Zijn goedkeuring. Dit is God, uw Heer, aanbidt Hem daarom. Wil je dan geen lering trekken?
[10:4]
Tot Hem is uw aller terugkeer, dit is de ware belofte van uw Heer. Voorzeker, Hij begint de schepping, daarna zet Hij haar voort, opdat Hij degenen die geloven en goede werken doen met rechtvaardigheid moge belonen. En de ongelovigen zullen een drank van kokend water en een pijnlijke straf ontvangen, daar zij (de waarheid) verwierpen.
[10:5]
Hij is het, Die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er stadia voor verordende, zodat je het getal der jaren en het berekenen (van de tijd) mocht kennen. God heeft dit niet dan in waarheid geschapen. Hij zet de tekenen uiteen voor een volk, dat wil weten.
[10:6]
Voorwaar, in de wisseling van dag en nacht en in al hetgeen God in de hemelen en op aarde heeft geschapen zijn er tekenen voor een godvrezend volk.
[10:7]
Voorzeker, die niet uitzien naar de ontmoeting met Ons en die met het leven dezer wereld tevreden zijn en er voldoening in vinden en degenen, die onoplettend op Onze tekenen zijn,
[10:8]
Dezen zijn het, wier verblijfplaats het Vuur is, voor hetgeen zij verdienen.
[10:9]
Maar degenen die geloven en goede werken doen, hun Heer zal hen wegens hun geloof leiden. Rivieren zullen voor hen stromen in de tuinen der zaligheid.
[10:10]
Hun aanroep daarin zal zijn: "Heilig zijt Gij, O God!" en hun groet "Vrede". En het einde van hun aanroep zal zijn: "Alle lof komt God toe, de Heer der Werelden."
[10:11]
En indien God het boze voor de mensen zou verhaasten, zoals Hij voor hen het goede verhaast, zou hun tijd reeds gekomen zijn. Maar Wij laten degenen die niet naar de ontmoeting met Ons uitzien, in opstand, blindelings dwalen.
[10:12]
En wanneer de mens een moeilijkheid overkomt, bidt hij tot Ons, op zijn zijde liggende, of zittende, of staande, maar wanneer Wij zijn last van hem hebben verwijderd, gaat hij zijn gang, alsof hij Ons nooit vóór de verwijdering van zijn moeilijkheid had aangeroepen. Zo werd in de ogen der buitensporigen schoonschijnend gemaakt, wat zij deden.
[10:13]
En Wij vernietigden de geslachten die vóór u bestonden toen zij kwaad verrichtten en er kwamen tot hen boodschappers met duidelijke tekenen, maar zij wilden niet geloven. Zo vergelden Wij het schuldige volk.
[10:14]
En na hen hebben Wij u tot stedehouders op aarde gesteld, opdat Wij zien, hoe je zoudt handelen.
[10:15]
En wanneer hun Onze duidelijke tekenen worden voorgedragen, zeggen degenen, die niet naar de ontmoeting met Ons uitzien: "Breng een andere Koran dan deze, of verander hem." Zeg: "Het staat niet aan mij, hem te veranderen uit mijzelf. Ik volg slechts hetgeen mij is geopenbaard. Voorzeker, ik vrees, als ik mijn Heer niet gehoorzaam, de straf van de grote Dag."
[10:16]
Zeg: "Als God het zo had gewild, zou ik u niet hebben voorgedragen (de Koran), noch zou Hij u deze bekend hebben gemaakt. Voorzeker, ik heb voordien een heel leven onder u doorgebracht. Wil je dan niet begrijpen?
[10:17]
Wie is dan onrechtvaardiger, hij, die een leugen over God spreekt, of die Zijn tekenen verloochent? Voorzeker, de schuldigen zullen nooit slagen.
[10:18]
En zij bidden buiten God om tot datgene wat hen schaden noch baten kan en zij zeggen: "Dezen zijn onze bemiddelaars bij God." Zeg: "Wilt gij God over iets, dat Hij in de hemelen of op aarde nog niet zou kennen, inlichten?" Heilig is Hij en hoog verheven boven al hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.
[10:19]
En het mensdom was slechts één gemeenschap, daarna verschilden zij en ware het Woord van uw Heer niet uitgegaan, voorzeker zou er over hun geschil beslist zijn.
[10:20]
En zij zeggen: "Waarom is er geen teken van zijn Heer tot hem (de profeet) neergezonden?" Zeg: "Het onzienlijke behoort alleen God toe. Wacht, ik ben met u onder de wachtenden."
[10:21]
En wanneer Wij mensen barmhartigheid doen smaken nadat tegenspoed hen overviel, zie! zij beginnen tegen Onze tekenen plannen te smeden. Zeg: "God is vlugger in het maken van plannen." Voorzeker Onze boodschappers schrijven al hetgeen je verzint op.
[10:22]
Hij is het, Die u in staat stelt door het land en op zee te reizen, totdat, wanneer je op de schepen zijt en zij met een mooie bries varen en (de opvarenden) er zich in verheugen, hen een geweldige wind achterhaalt en de golven van alle zijden over hen komen en zij overtuigd zijn dat zij verloren zijn; dan roepen zij God in oprechte aanbidding aan: "Als Gij ons hiervan redt, zullen wij zeker tot de dankbaren behoren."
[10:23]
Maar wanneer Hij hen heeft gered, ziet, beginnen zij ten onrechte een opstand in het land te ontketenen. O, gij mensen, voorzeker uw opstand keert zich slechts tegen u zelf. Thans geniet je het genoegen van het tegenwoordige leven. Daarna zal uw terugkeer tot Ons zijn en Wij zullen u inlichten over hetgeen je deedt.
[10:24]
De gelijkenis van het tegenwoordige leven is slechts als water, dat Wij uit de wolken neerzenden, daarna groeit hierdoor het gewas van de aarde weelderig, waarvan mensen en vee eten, totdat, wanneer de aarde haar sier ontvangt en er schoon uitziet en haar eigenaars denken, dat zij er macht over bezitten, Ons gebod bij dag of bij nacht tot haar komt, dan maken Wij haar tot een gemaaid veld, alsof er de vorige dag niets was geweest. Zo leggen Wij de tekenen uit aan een volk, dat nadenkt.
[10:25]
En God roept naar het tehuis van Vrede en leidt wie Hij wil naar het rechte pad.
[10:26]
Er zal voor degenen die goede daden verrichten het goede zijn en nog meer. Zwartheid noch schande zal hun gezicht bedekken. Dezen zullen de bewoners van het paradijs zijn, zij zullen daarin vertoeven.
[10:27]
En degenen die boze daden verrichten, de vergelding van het kwaad zal het gelijke daaraan zijn en de schaamte zal hen bedekken. Zij zullen niemand hebben om hen tegen God te beschermen. (En het zal zijn) alsof hun gezicht met de duisternis van de nacht bedekt ware. Dezen zullen de bewoners van het Vuur zijn, zij zullen daarin vertoeven.
[10:28]
En de Dag waarop Wij hen allen zullen verzamelen, zullen Wij tot de afgodendienaren zeggen: "Blijft ter plaatse, gij en uw deelgenoten." Daarna zullen Wij hen ver van elkander scheiden en hun deelgenoten zullen zeggen: "Voorzeker je placht ons niet te aanbidden."
[10:29]
God is nu toereikend als Getuige tussen u en ons. Wij waren zeker van uw aanbidden onbewust.
[10:30]
Daarna zal iedere ziel ondervinden wat zij heeft gedaan. En zij zullen tot God, hun ware Meester worden teruggebracht en al hetgeen zij plachten te verzinnen zal verloren gaan.
[10:31]
Zeg: "Wie voorziet u van voedsel van de hemel en de aarde? Of wie is het, die macht heeft over de oren en de ogen? En wie brengt de levenden uit de doden en de doden uit de levenden voort? En wie bestuurt het al?" Zij zullen zeggen: "God." Zeg: "Wil je dan niet Zijn bescherming zoeken?"
[10:32]
Zo is God, uw ware Heer. Wat is er buiten de waarheid anders, dan dwaling? Waarheen word je dan afgewend?
[10:33]
Zo is het woord van uw Heer bewaarheid tegen degenen, die overtraden omdat zij niet geloofden.
[10:34]
Zeg: "Is er één uwer afgoden die de schepping voortbrengt en deze daarna voortzet?" Zeg: "God is het, Die de schepping voortbrengt, en deze voortzet. Hoe zijt gij dan afgewend?"
[10:35]
Zeg: "Is er één uwer afgoden, die tot de waarheid leidt?" Zeg: "God is het, Die tot de waarheid leidt. Is daarom Hij, Die tot de waarheid leidt waardiger om te worden gevolgd, ofwel hij, die zelf de weg niet vindt, tenzij hij wordt geleid? Wat is er met u? Hoe oordeel je?"
[10:36]
En de meesten hunner volgen niets dan vermoeden. Voorzeker vermoeden baat niet tegen de waarheid. Waarlijk, AIlah weet goed wat zij doen.
[10:37]
En deze Koran kon door niemand buiten God worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er vóór was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel.
[10:38]
Of zeggen zij: "Hij (de profeet) heeft het verzonnen"? Zeg: "Brengt dan een hieraan gelijke Soerah voort en roept buiten God wie je kunt (om hulp aan), als je waarachtig bent."
[10:39]
Neen, zij loochenen datgene waarvan zij de kennis niet konden omvatten, noch is de uiteindelijke betekenis er van tot hen gekomen. Zo deden ook degenen, die vóór hen waren. Maar ziet, wat het einde was van de overtreders.
[10:40]
En er zijn sommigen onder hen die er in geloven en er zijn sommigen onder hen die er niet in geloven en uw Heer kent de onruststokers goed.
[10:41]
En indien zij u van leugen besehuldigen, zeg dan: "Aan mij mijn werk en aan u uw werk. Gij hebt niets uitstaande met hetgeen ik doe noch heb ik iets uitstaande met hetgeen je doet."
[10:42]
En er zijn sommigen onder hen die naar u luisteren. Maar kun je de doven doen horen, zelfs al willen zij niet begrijpen?
[10:43]
En er zijn sommigen onder hen die naar u kijken. Maar kun je de blinden leiden, zelfs al willen zij niet zien?
[10:44]
Voorzeker, God doet de mensen in het geheel geen onrecht aan, maar de mensen doen hun eigen ziel onrecht aan.
[10:45]
En de Dag, waarop Hij hen zal verzamelen, zal het hun toeschijnen, alsof zig slechts een uur van een dag (in de wereld) hadden vertoefd. Zij zullen elkander herkennen. Verliezers zijn zeker degenen die de ontmoeting met God loochenen en geen leiding willen volgen.
[10:46]
En als Wij u sommige der dingen, waarmee Wij hen hebben bedreigd, tonen, of als Wij u doen sterven, dan is tot Ons hun terugkeer en God is Getuige van al hetgeen zij doen.
[10:47]
Voor elk volk is er een boodschapper. Wanneer daarom hun boodschapper komt, wordt er met rechtvaardigheid onder hen geoordeeld en hun wordt geen onrecht aangedaan.
[10:48]
En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte worden vervuld, als je de waarheid spreekt?"
[10:49]
Zeg: "Ik heb voor mij zelf geen macht over schade of voordeel, behalve, wat God wil. Er is voor elk volk een vastgestelde termijn; wanneer hun termijn is verlopen kunnen zij hem geen uur uitstellen, noch kunnen zij hem vervroegen.
[10:50]
Zeg: "Vertelt mij, als Zijn straf bij dag of nacht over u komt, hoe zullen dan de schuldigen weg kunnen lopen?"


Jonas 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn

عدد المساهمات : 26070
العمر : 67

Jonas Empty
مُساهمةموضوع: رد: Jonas   Jonas Emptyالأربعاء 04 يناير 2017, 7:04 am

[10:51]
Zult gij dan, wanneer het u overvalt er in geloven? Nu? Terwijl je dit wilde verhaasten?"
[10:52]
Dan zal er tot degenen die kwaad deden worden gezegd: "Ondergaat de blijvende straf. Er wordt u niets vergolden dan hetgeen je verdiende."
[10:53]
En zij vragen u: "Is dit de waarheid?" Zeg: "Ja, bij mijn Heer, het is zeker waar en je kunt het niet verijdelen."
[10:54]
En indien elke ziel die onrechtvaardig handelt al hetgeen op aarde is, zou bezitten, zou zij er zich voorzeker mede trachten vrij te kopen. En wanneer zij de straf zien zullen zij hun spijt tonen. Er zal met rechtvaardigheid over hen worden gericht en hun zal geen onrecht worden aangedaan.
[10:55]
Ziet toe! aan God behoort al hetgeen in de hemelen en op aarde is en weet, dat God’s belofte waar is. Maar de meesten hunner beseffen het niet.
[10:56]
Hij geeft leven en doet sterven en tot Hem zul je worden teruggebracht.
[10:57]
O mensdom! Er is van uw Heer een vermaning tot u gekomen en genezing voor wat in de harten is en een leiding en barmhartigheid jegens de gelovigen.
[10:58]
Zeg: "Dit alles is door de genade van God en door Zijn barmhartigheid; laat hen er zich daarom in verheugen. Dat is beter, dan hetgeen zij vergaren."
[10:59]
Zeg: "Heb je overwogen, dat God u een voorziening heeft neergezonden en dat je daarna een gedeelte er van onwettig en een gedeelte er van wettig verklaarde?" Vraag (hen): "Heeft God u dat toegestaan, of verzin je leugens tegen God?"
[10:60]
Wat denken degenen die leugens tegen God verzinnen van de Dag der Opstanding? Voorzeker, God is genadevol tegenover het mensdom, maar de meesten hunner zijn niet dankbaar.
[10:61]
In welke toestand gij u bevindt, of gij de Koran voordraagt, of iets anders doet; Wij zijn uw getuigen, terwijl gij u er in verdiept. Er is voor uw Heer zelfs geen gewicht van een atoom op aarde of in de hemel verborgen. En er is niets dat kleiner of groter is, of het staat in het duidelijke Boek vermeld.
[10:62]
Ziet! voorzeker, de vrienden van God zullen geen vrees hebben, noch zullen zij treuren.
[10:63]
Zig die geloven en zich aan rechtvaardigheid houden,
[10:64]
Er zijn voor hen blijde tijdingen in het tegenwoordige leven en het Hiernamaals. De woorden van God kennen geen verandering - dat is inderdaad de opperste zegepraal.
[10:65]
En laat hun woorden u niet verdrieten. Voorzeker, alle macht behoort God. Hij is Alhorend, Alwetend.
[10:66]
Ziet! voorzeker, van God is al hetgeen in de hemelen en op aarde bestaat. Wat volgen zij die buiten God afgoden aanroepen? Zij volgen slechts een vermoeden en doen niets dan gissen.
[10:67]
Hij is het, Die de nacht voor u heeft gesteld, opdat gij er in moogt rusten en de dag vol van licht. Voorzeker, daarin zijn tekenen voor een volk, dat luistert.
[10:68]
Zij zeggen: "God heeft een zoon tot Zich genomen. Heilig is Hij, Hij is Zichzelf genoeg. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is. Gij hebt hier geen gezag over. Zeg je over God wat gij niet weet?
[10:69]
Zeg: "Degenen, die over God een leugen verzinnen, zullen niet slagen."
[10:70]
Zij zullen in deze wereld tijdelijk genieten, daarna zal hun terugkeer tot Ons zijn, dan zullen Wij hen een strenge straf doen ondergaan, omdat zij niet geloofden.
[10:71]
En verkondig hun het verhaal van Noach, toen hij tot zijn volk zeide: "O, mijn volk, als mijn houding en mijn vermaning door de tekenen van God u aanstoot geven - ik leg mijn vertrouwen in God - breng dan al uw plannen en uw afgoden bijeen; laat dan uw handelwijze duidelijk blijken, komt dan tegen mij op en geeft mij geen uitstel.
[10:72]
Maar als gij u terugtrekt vraag ik van u geen beloning. Mijn beloning is bij God alleen en het is mij bevolen tot de Moslims te behoren.
[10:73]
Maar zij verloochenden hem; daarom redden Wij hem en degenen die met hem in de ark waren. En dezen maakten Wij tot de stedehouders, terwijl Wij degenen die Onze tekenen verloochenden lieten verdrinken. Zie! hoe het einde was van degenen, die werden gewaarschuwd.
[10:74]
Toen zonden Wij na hem andere boodschappers naar hun volk en deze kwamen tot hen met duidelijke bewijzen. Maar dezen wilden in datgene niet geloven wat zij voorheen hadden verloochend. Zo verzegelen Wij het hart der overtreders.
[10:75]
Dan zonden Wij na hen Mozes en Aäron met Onze tekenen naar Pharao en zijn leiders, maar zij handelden aanmatigend. En zij waren een misdadig volk.
[10:76]
En toen de waarheid van Ons tot hen kwam, zeiden zij: "Dit is gewis duidelijke tovenarij."
[10:77]
Mozes zeide: "Zeg je dit van de waarheid nadat zij tot u is gekomen? Is dit tovenarij? Maar tovenaars slagen nooit."
[10:78]
Zij antwoordden: "Zijt gij tot ons gekomen, opdat wij ons mogen afwenden van hetgeen wij onze vaderen zagen volgen zodat er voor u beiden grootheid in het land zou zijn? Maar wij zullen in u niet geloven."
[10:79]
En Pharao zeide: "Brengt mij elke bedreven tovenaar."
[10:80]
En toen de tovenaars kwamen, zeide Mozes tot hen: "Werpt hetgeen gij wildet werpen."
[10:81]
En toen zij wierpen zeide Mozes: "Wat gij hebt gebracht is slechts bedrog. Voorzeker, God zal het ijdel maken. Voorwaar, God laat het werk der kwaadstichters niet gedijen."
[10:82]
En God bevestigt de waarheid door Zijn woorden, zelfs al zijn de sehuldigen afkerig.
[10:83]
En niemand geloofde Mozes, dan enige jongelingen van onder zijn volk, uit vrees voor Pharao en zijn leiders, in geval hij hen zou vervolgen. En waarlijk. Pharao was een tiran in het land en behoorde tot de buitensporigen.
[10:84]
En Mozes zeide: "O mijn volk, indien gij in God hebt geloofd stelt dan uw vertrouwen in Hem, als gij Moslims zijt."
[10:85]
En zij antwoordden: "Wij leggen ons vertrouwen in God: Onze Heer, maak ons niet tot voorwerp van vervolging voor het onrechtvaardige volk.
[10:86]
En red ons door Uw barmhartigheid van de ongelovigen."
[10:87]
Wij openbaarden aan Mozes en zijn broeder: "Neem je beiden huizen voor uw volk in Egypte en bouwt uw huizen tegenover elkaar en houdt het gebed. En geeft de gelovigen blijde tijdingen."
[10:88]
En Mozes zeide: "Onze Heer, Gij hebt Pharao en zijn leiders versieringen en rijkdommen in het tegenwoordige leven geschonken, zodat zij, Onze Heer, van Uw pad afleiden. Onze Heer, vernietig hun bezittingen en verhard hun hart, want zij zullen niet geloven voordat zij de pijnlijke straf zien."
[10:89]
God zeide: "Uw gebed is aanvaard. Wees je beiden daarom bestendig en volgt niet het pad der onwetenden."
[10:90]
En Wij brachten de kinderen Israëls over de zee; Pharao en zijn scharen vervolgden hen op een onrechtvaardige en aanvallende wijze, totdat hij toen hij bijna verdronk, zeide: "Ik geloof dat er geen God is dan Hij, in Wie de kinderen Israëls geloven en ik behoor tot de Moslims."
[10:91]
Nu? Terwijl gij voordien ongehoorzaam waart en tot de onruststokers behoordet?
[10:92]
Heden zullen Wij uw lichaam redden, opdat gij een teken moogt zijn voor degenen die na u komen. En waarlijk, het merendeel der mensen is achteloos ten opzichte van Onze tekenen.
[10:93]
En Wij wezen de kinderen Israëls een uitstekend tehuis aan en Wij voorzagen hen van goede dingen en zij verschilden niet van mening voordat de kennis tot hen kwam. Voorzeker, uw Heer zal op de Dag der Opstanding onder hen richten over hetgeen waarin zij verschilden.
[10:94]
En als gij over hetgeen Wij tot u hebben neergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek vóór u hebben gelezen. Inderdaad, de waarheid is van uw Heer tot u gekomen; behoor daarom niet tot de twijfelaars.
[10:95]
En behoor niet tot degenen, die de tekenen van God verloochenen, anders zul je tot de verliezers behoren.
[10:96]
Degenen tegen wie het woord van uw Heer van kracht is geworden, willen niet geloven.
[10:97]
Zelfs al werd elk teken hun getoond, voordat zij de smartelijke straf hebben gezien.
[10:98]
Waarom heeft, behalve het volk van Jonas geen stad geloofd, zodat hun geloof hen zou hebben kunnen helpen? Toen zij geloofden, verwijderden Wij de straf der schande in het tegenwoordige leven van hen en Wij lieten hen voor een wijle genieten.
[10:99]
En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wil je de mensen dan dwingen, gelovigen te worden?
[10:100]
Doch geen ziel kan geloven zonder verlof van God. En Hij werpt onreinheid over degenen die hun verstand niet gebruiken.


Jonas 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn

عدد المساهمات : 26070
العمر : 67

Jonas Empty
مُساهمةموضوع: رد: Jonas   Jonas Emptyالأربعاء 04 يناير 2017, 7:05 am

[10:101]
Zeg: "Overweeg, wat in de hemelen en op aarde gebeurt." Maar tekenen, noch waarschuwers baten een volk dat niet wil geloven.
[10:102]
Verwachten zij iets anders dan het gelijke (oordeel) van de dagen dergenen, die vóór hen stierven? Zeg: "Wacht daarom, ik ben met u onder de wachtenden."
[10:103]
Dan redden Wij Onze boodschappers en de gelovigen. Zo is het aan Ons, de gelovigen te redden.
[10:104]
Zeg: "O gij mensen, als gij over mijn godsdienst in twijfel verkeert, (weet) dan dat ik niet aanbid degenen die gij naast God aanbidt, maar ik aanbid God Die u doet sterven en het is mij geboden tot de gelovigen te behoren.
[10:105]
En wend uw aangezicht oprecht tot deze godsdienst en behoor niet tot de afgodendienaren.
[10:106]
En roep naast God niet datgene aan, dat u bevoordelen noch schaden kan. En indien gij dat toch doet, dan zul je zeker tot de onrechtvaardigen behoren.
[10:107]
En als God u door het kwade treft, is er niemand die dit kan verwijderen dan Hij; en als Hij het goede voor u wenst, is er niemand die Zijn genade kan beletten. Hij kent haar toe aan diegene van Zijn dienaren, die Hem behaagt. En Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle.
[10:108]
Zeg: "O, gij mensen, nu is de waarheid van uw Heer tot u gekomen. Wie daarom die leiding volgt, volgt haar ten bate van zijn eigen ziel en wie dwaalt, dwaalt slechts tot haar nadeel. En ik ben geen bewaker over u."
[10:109]
En volg hetgeen u is geopenbaard en wees standvastig, totdat God oordeelt. En Hij is de beste Rechter.


Jonas 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
Jonas
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى إنما المؤمنون إخوة (2019 - 2010) The Believers Are Brothers :: (English) :: The Holy Quran is translated :: Dutch-
انتقل الى: