49 - Al-Hujuraat
Fulte Racmattaay, Guné Racmatta- le Yallih Migaaqal Qimbisa
(1) 1. Kee nummayse maraaw! Yallaa kee Yallih farmoytih amrik naharal tu-maysukumina, kaadu Yallak meesita, diggah Yalli yaabbiiy, yaaxigi.
(2) 2. Kee yeemene maraw! Sin xongoloola Nabii xongolok fayya mahaysina kaâ luk yabtan waqdi, kaadu kay migaaqal kaah ma seecina maxca fayya haak, siinik gar і garuh fayya haak elle seeca innal, taama siinik baytaamak isin aaxigekal.
(3) 3. Diggah sinni xongoloola Yallih farmoytih garil rammahaa mari, woh Yalli sorkocô baxitte как yiqiyyire mara Yallak meesil, usun loonuh dambi-cabtii kee kaxxa galtó. (jannat kinnuk).
(4) 4. Diggah ku-qarwak derrek koh seeca marii nabiyow xongolo fayya haak, keenik maggo mari yallih farmoytih massakaxxa cdde yaaxigen kas kee ixxiga malón.
(5) 5. Kaadu diggah usun qambaalinnoonuy keenil bukku ittam fan keenih aysuk ten yallih garil, Yalli dambi cabti-li, xuwaw-li.
(6) 6. Кее nummayse maraaw! Umeyni xaagu siinih baahek, kay xaagu ismita umaanek barih yan mara iggimat xagtaanamak, edde luk abteenimil nadaamita mara akkettoonuk.
(7) 7. Kaadu diggah sin addal Yallih farmoyti yanim ixiga moominiiney, kaa essekexxa siinih meqem yaaxigehik, caagiidak maggoomuy isin faxxaanal sin oggolaamal gadan-gadditak tenen kaadu kinnih immay Yalli iimaan sin yikciniseeh sin sorkocô baxittet kaa bilqiseeh teemeneenih, kaadu koroosannuuy, Yallih taaqatih mawqaa kee dambit assaanam sin yinqibiseh, woo mari usun tirri iyyeeh cakki gita gexe mara.
(8) 8. Tamah Yallak tan muxxoo kee maqaane usun geenim, Yalli ixxiga-li, naggaara.
(9) 9. Kaadu moomini inik namma butta toome tet tekkekii, ken nammayih fan bicisa, kaadu ken nammayak tiyák teyna, akittot taturtekii, taturte tiyâ lih oomiya, Yallih amrih gacca ittam fanah. Kaadu is tuduure tet tekkekii, ken nammayih fan qadlil bicisa kaadu abinnaanih cokmi qadlil aba, diggah Yalli qadli-abá kicna.
(10) 10.Cagalah moominiin toobokok, sin namma toobokoh fan bicisaay, Yallak meesita, Yalli siinih xuwaawankeeh.
(11) 11.Кее nummayse maraaw! Labha labhal siinik anqase waytay, kccnik tayse labhaay takkehik elle anqasan labha. Kaadu agabi agabul siinik anqasewaay keenik yayse agabuuy yakkeenihik elle anqasan agabi. Kaadu sitta maqaybisinaay, uma- bagullel (Sali-migaaqal) sittah maseecina, manxu uma migaaqaay moominti faasiktul (umeynal) muggaqsimam iimaanaak gamadal, kaadu amahak aduurewaah toobitewaa marii, too mari usun daalimiini.
(12) 12.Кее nummayse maraaw! Maggom uma-dareemuk exxeera, diggah dareemuk garab dambik. Kaadu sittin qaybi mafokkaaqinaay, mariiy-mara (gari-garu) siinik camtewaay, isi toobokoytay rabê cado yakmem siinik kicna num maay yan? Toh niqibtoonuhuk, cami inqibaay Yallak meesita, diggah Yalli isi naqoosak toobat oggolé, xuwaw-li.
(13) 13.Kee sinaameey! Diggah Nanu lab¬ num kee saynumuk sin ginneeh, ayyuntittee kee kedooda sin abne, sitta elle taaxagoonuh. Diggah Yallih garil massakaxxah siinik aysuk raqtam Yallak-meesih siinik aysinnaanih mara. Diggah Yalli ixxiga-li, adda yaaxigi.
(14) 14.Dacarsittô mari (baduw) neemeneh iyyen, nabiyow keenik ixxic; maamannitoonuk takkay immay nuslumeh ixxica, iimaan sin sorkocô baxittet uxih maculinnak. Kaadu Yallaa kee kay farmoyta oggolteenikii, Yalli sin taamoomik tu-siinik madaggoysa, diggah Yalli dambi-cabti-li, xuwaw-li.
(15) 15. Cagalah moominiin deqsittam Yallaa kee Kay farmoytal yeemene maray tohuk wadir agay- waagiteweeh, sinni maaluu kee sinni nafsih Yallih gital yingicillee. Woo mari usun nummah iimaan-le mara.
(16) 16. Nabiyow keenik ixxic (dacrsitto mara kinnuk), sin diinii kee sin sorkocô baxittet tanim Yalla barissaanaa? Yalli qaranwaa kee baaxol tanim yaaxigi kinnik, Yalli ummaanim yaaxigi.
(17) 17. Usun yuslumeenimih koi tirtirisan nabiyow, sinni islaamaninnah yol matirtirisina keenik ixxic, wonna hinnay Yalli iimaanal tirri sin heem Yalli siinih isi muxxoh abe mattaccoo, nummah yeemene mara tekkeenik.
(18) 18. Diggah Yalli qaranwaa kee baaxot qellitti ittam yaaxige kaadu Yalli isin abba haytaanam yabali wohuk tu-kaak maqellitaay sin elle galatele.